CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

O sbírkách

Ze sbírek někdejšího muzea ve Svitavách se mnoho původních předmětů nedochovalo. Sběratelská činnost zakladatelů muzea byla zaměřena na nejbližší region, národopis, řemesla Události obou světových konfliktů 20. století znamenaly pro shromážděné předměty doslova pohromu.

Ze sbírek někdejšího muzea ve Svitavách se mnoho původních předmětů nedochovalo. Sběratelská činnost zakladatelů muzea byla zaměřena na nejbližší region, národopis, řemesla Události obou světových konfliktů 20. století znamenaly pro shromážděné předměty doslova pohromu. V poválečné historii byly sice některé předměty zachráněny a do depozitářů se dostalo i mnoho konfiskátů z období vysídlování německého obyvatelstva. Ve 40. a 50. letech 20. století získalo muzeum i velmi cenné předměty – pohyblivý betlém, svitavský poklad, archeologické sbírky, sbírky porcelánu, cínového nádobí a skla, výtvarná díla a historické fotografie.
Většina z těchto unikátů byla v 60. letech deponována do okolních muzeí, škol, úřadů veřejné správy či archivů. Klasickou sbírkotvornou činnost podvázalo i ustavení okresního muzea dělnického hnutí. V poloprázdných depozitářích se začaly objevovat předměty dokumentující dělnické hnutí a historii komunistické strany. Až v roce 1991 se mohlo muzeum, s minimálním počtem kvalitních sbírek, jasně profilovat. Při hledání témat pro sběratelskou činnost byl kladen důraz na domícnost a domácí práce, řemesla či regionální umění. Do sbírek se dostala vyjímečná pozůstalost řezbáře Aloise Petruse, zpracovával se knižní fond Ottendorferovy knihovny, z likvidovaného divadla byl svezen fundus unikátních divadelních kostýmů, z farního kostela se podařilo zachránit několik cenných artefaktů atd. Takové úspěchy byly spíše náhodné.
Zásadní obrat přinesla až spolupráce s jevíčským sběratelem Bohumilem Doubkem, který muzeu daroval jeho celoživotní sbírku lidových řemesel, zemědělství, národopisu, mezi níž bylo i několik kusů historických praček. Z tohoto minima vyrostla během deseti let sbírka prací techniky, která nemá v ČR obdoby.
Dnes je ve sbírkách muzea a v elektronických databázích evidováno 9132 položek, které jsou rovněž vedeny v registru Centrální evidence sbírek na MK ČR. Podle druhových oborů jsou to skupiny sbírek výtvarného umění, uměleckoprůmyslových sbírek, knižních fondů (**SPOJENO S KNIHOVNAMI), fotografií, sbírky prací techniky, řezbáře Aloise Petruse a nejpočetnější skupinu tvoří obecné sbírky.

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023