CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Stará škola

Školní sbírky měly ve Svitavách dlouhou tradici. Ostatně mnoho sbírkových předmětů původního muzea pocházelo právě ze škol.

 Dnes je různorodost školních sbírek jako učebních pomůcek pomalu minulostí. To platí zejména o Svitavách, které zaznamenaly předěl v roce 1945 odsunem německého obyvatelstva. V té době, za podivných okolností, zanikaly i bohaté školní sbírky. Lze předpokládat, že zřízením stálých škol ve městě v polovině 19. století, začaly vznikat, a to péčí kantorů, ucelené soubory předmětů. Ty pochopitelně sloužila jako učební pomůcky. Prvním organizátorem takových sbírek byl Adolf Porm. V kabinetech se nacházely unikáty, jako tomu bylo u sbírky pravěkých nálezů na chlapecké měšťanské škole.I místní kronikář si v roce 1956 posteskl, že  neolitická kamenná kladiva se z této školní sbírky ztratila.

Po zřízení svitavské reálné školy v roce 1895 se situace školních sbírek podstatně změnila. Reálná škola měla statut vynikajícího ústavu, pracovali na ní profesoři, kteří svojí erudicí a zájmem o obor patřili ke špičkám. Zájmem A. Mudraka, F. Stenzla a jiných bylo rozšíření pomůcek a kabinetních sbírek.

Bylo opravdu co sbírat. Zvláště studenti z okolních obcí přinášeli do škol zajímavé nálezy, které se dařilo objevovat při polních pracích. Podstatnými součástmi byly herbáře, sbírky minerálů, zkamenělin, středověkých střepů a nádob.

Svitavské muzeum se školami spolupracovalo před i po roce 1945. Teprve se zřízením muzea mohly být některé sbírky předány do muzejních depozitů, ale řada sbírek stále zůstávala na školách.

Dnes má muzeum v evidenci pouhá torza sbírek svitavských škol. Do muzea se dostala část školního mobiliáře, výukové panely, část sbírek přírodovědných, ale to jsou pouhé fragmenty. Hodnotná je ovšem sbírka učebnic z konce 19. a z 20. století.   

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2024