CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Sbírkotvorný program

Sbírkotvorný program patří k nejdůležitějším muzejním dokumentům. Vypovídá o povaze muzea a jeho specializaci

SBÍRKOTVORNÝ PROGRAM MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE VE SVITAVÁCH
NA OBDOBÍ 2006 - 2010 


Úvod

Městské muzeum a galerie ve Svitavách vzniklo jako nástupce Okresního muzea dělnického hnutí (1976-1990) 1. ledna 1991 jako příspěvková organizace Města Svitavy s právní subjektivitou (usnesení městské rady ve Svitavách z 9. ledna 1991). Sbírkový fond byl na základě zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zapsán dne 18. 10. 2002 do Centrální evidence sbírek ČR jako Sbírka Městského muzea a galerie ve Svitavách pod číslem MSV/002-05-10/211002. Změny v počtech sbírkových předmětů (přírůstky a úbytky) se čtvrtletně postupují v předepsané písemné / elektronické podobě ministerstvu kultury ČR k potvrzení do Centrální evidence sbírek (CES).

Charakteristika a koncepce sbírkotvorné činnosti

Nová sbírkotvorná politika muzea se utvářela až v devadesátých letech 20. století. Přihlížela ke sbírkovému fondu původního svitavského vlastivědného muzea, jehož část byla po roce 1989 navrácena zpět do Svitav, ale začal se budovat nový fond se specializací na život obyvatel
20. století s důrazem na očistu prádla – historii praní a žehlení. Jedinečnost tohoto sbírkového fondu v celé České republice je důsledkem specializace, která má za následek přesah běžného muzea vlastivědného typu. Prioritou do budoucnosti je proto cílevědomé doplňování této podsbírky, dokumentace a doplňování vlastivědných sbírkových fondů svitavského regionu s důrazem na život lidí 20. století. Dále uchování pro budoucnost předmětů, které již jsou součástí sbírky, mají historickou hodnotu a utrpěly nevhodnými podmínkami pro činnost muzea v minulých desetiletích. Budeme pokračovat ve zlepšování podmínek k vhodnějšímu uložení a v případě potřeby restaurování nejvíce ohrožených sbírkových předmětů.

Uzavřené sbírkové fondy :
Jsou doplňovány zcela výjimečně, v případě prokazatelných regionálních souvislostí.

a/ Fond Aloise Petruse
Fond významného českého řezbáře je doplňován pouze výjimečně, pokud se naskytne příležitost objevit nové artefakty z jeho díla
- dřevěné hračky
- loutky + divadelní kulisy
- malovaný či vyřezávaný nábytek
- vyřezávané dekorativní předměty (tabla, kazety, dózy, stojánky ap.)
- návrhy a skici Petrusových uměleckých předmětů

b/ uměleckoprůmyslové sbírky
Předměty získané ve svitavském regionu z kostelů, měšťanských i vesnických domácností pocházejí z 19. a první poloviny 20. století, většinou se jedná o konfiskáty
- porcelán
- sklo
- keramika
- nábytek

c/ Ottendorferova knihovna
Pozůstatek bývalé vzácné německé knihovny – z původních 22 svazků se zachovalo více než 6 tisíc, občas se některé vzácné svazky objeví v domácnostech současných obyvatel Svitav.
- Ottendorferova německá knihovna
- německé knihy soukromých knihoven svitavských obyvatel

d/ Přírodovědné sbírky
Vzhledem k absenci odborného přírodovědného pracovníka uchováváme ve sbírkách pouze náhodné dary
- herbáře

Průběžně doplňované sbírkové fondy :
a/ národopis
Předměty vyráběné a běžně používané v domácnostech
- lidová keramika
- drobné dřevěné užitkové předměty z domácností a zemědělství
- lidový textil, oděvní doplňky
- předměty řemeslné výroby
b/ Historické sbírky
Sbírky dokumentující určitou oblast života lidí v regionu
- sakrální předměty
- historické učební pomůcky
- betlémy
- textilie
- medaile a odznaky
- šicí stroje

Cíleně doplňované sbírkové fondy :
a/ Fond prací a žehlicí techniky
Fond obsahuje předměty, mající jakoukoliv souvislost s očistou prádla.
- plácačky, desky na praní
- valchy, necky, dřevěné nádoby na nošení vody či prádla
- prací a pěnicí zvony
- různé typy praček (mechanické dřevěné i kovové, elektrické, automatické ...)
- reklamní cedule, plakáty, prací prášky, mýdla, kolíčky na prádlo ap.
- různé typy žehliček
b/ Fotografie, filmy, videozáznamy
Jde převážně o dokumentaci regionu - oblasti Hřebečska, Svitav a okolních obcí
- fotografie
- fotoskla pozitivní i negativní
- pohlednice
- filmy
- videozáznamy
c/ Sbírková knihovna
Regionální tisky a rukopisy, knihy autorů, kteří psali či píší o Svitavách a okolí, knihy autorů, kteří se ve Svitavách narodili či zde působili.
- různá vydání historických publikací německého ostrova Hřebečsko před r. 1945
- vázaná periodika německé provenience vydávaná v Německu po roce 1945 a týkající se svitavského regionu
- publikace v českém jazyce týkající se historie regionu
- statistické výkazy, bulletiny, ročenky
- regionální noviny a časopisy
- rukopisy - souhrnné práce, vzpomínky pamětníků, práce SOČ a diplomové práce z historie regionu
d/ Výtvarné umění
Obrazy 19. a první poloviny 20. století - především konfiskáty svitavských měšťanských rodin
- obrazy svitavských měšťanů
- obrazy se sakrální tématikou
- svitavské malované střelecké terče
Výtvarná díla především regionálních výtvarníků, či autorů malujících region
e/ Historické sbírky
Předměty běžné denní potřeby obyvatel regionu ve 20.století
- Předměty používané v domácnostech – nádobí, nářadí
- Technické domácí předměty (strojky a stroje)

Přírůstky, vyřazování, inventarizace

Přírůstky jsou získávány darem, bezúplatným převodem nebo koupí. Každý nákup je projednán
a doporučen poradním sborem ředitele muzea (nákupní komisí).Vzhledem k nedostatečnému personálnímu vybavení muzea se předpokládá získávání sbírkových předmětů na základě vlastního terénního výzkumu pouze ojediněle.

Vyřazování sbírkových předmětů se provádí v souladu se zákonem č 122/2000Sb. § 7 a 9, a v souladu s vyhláškou č. 275/2000Sb. par. 4. Důvodem pro vyřazení je jeho přebytečnost (rozumí se stav předmětu, který již nezvyšuje jeho vypovídací schopnost o světě) a neupotřebitelnost (rozumí se jí buď že se předmět nevratně poškodil anebo se ztratil).
Vyřazení navrhuje kurátor sbírek muzea ve spolupráci s konzervátorem muzea. Lze si vyžádat posudek od externích odborných pracovišť.

Inventarizace sbírkových předmětů se provádí v souladu se zákonem č. 122/2000Sb., §12 a v souladu s vyhláškou ministerstva kultury č. 275/2000Sb. § 3.
Inventarizace sbírkových předmětů nařizuje ředitel muzea písemným příkazem k provedení inventury. V příkazu určí zejména : rozsah inventury, dobu provedení inventury,
složení inventarizační komise.
Pro výběr souboru sbírkových předmětů, jež v daném roce podléhají inventarizaci jsou podkladem Ministerstvem kultury pro daný rok potvrzené formuláře „ Žádosti o provedení změn v centrální evidenci (CES), týkající se výčtu evidenčních čísel podle par. 7 odst. 2 zákona 122/200Sb.“

Prostory Muzeum je umístěno ve 2. podlaží budovy z roku 1892. Po výstavbě nové knihovny (rok 2008), která je v současné době umístěna v přízemních prostorách, získá muzeum celou budovu ke své činnosti. Tím se částečně vyřeší prostorové problémy organizace. V současnosti Městské muzeum a galerie ve Svitavách využívá vlastních i pronajatých skladovacích prostor – depozitářů. Částečně je zabezpečuje proti vniknutí nepovolanou osobou, proti odcizení nebo poškození sbírkového předmětu, a to využitím mechanického (mříže, bezpečnostní zámky) a elektronického (EZS, EPS, kamerový systém) zabezpečení. Elektronický zabezpečovací a požární systém byl modernizován v roce 2006 tak, aby umožnil rozšíření a zabezpečení nových prostor. Podpůrným prostředkem je vnitřní kamerový systém pro sledování předmětů, umístěných v expozicích muzea, který byl podobně modernizován v roce 2007. Ve dvou depozitářích a stálé expozici je umístěn teploměr a vlhkoměr napojený na počítač. Předpokládáme jejich doplnění do dalších depozitářů a výstavních prostor.

Personální zabezpečení
V muzeu pracuje v současnosti 6 pracovníků, z toho 3 odborní. Odborné problémy řešíme s odbornými pracovníky specializovaných muzeí. Personální obsazení muzea není ideální, do budoucna bychom potřebovali i vzhledem k rozšíření prostor navýšení počtu pracovníků. To je však závislé na rozhodnutí zřizovatele.

Rozvoj muzea:
Po získání celé budovy pro potřeby muzea plánujeme:
- vybudování stálé interaktivní expozice o osobnosti svitavského rodáka Oskara Schindlera 2009 – 2010.
- systematické rozšiřování a doplňování ojedinělé expozici Z historie praní
- budování a modernizace depozitářů v nově získaných prostorách
- počítačové zpracování sbírek: kompletně je evidována sbírková knihovna, dokončena je evidence Ottendorferovy německé knihovny, pokračuje se na zpracování fotoarchívu a sbírkových fondů. Do roku 2010 bude počítačově zpracován celý sbírkový fond.

Realizace dalšího rozvoje muzea je závislá na finančním prostředcích, získaných o zřizovatele (Město Svitavy) a na základně podaných projektu od dalších subjektů (EU, MK ČR, Pk ap)
Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2023