CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Společné dědictví - jeden cílSPOLEČNÉ DĚDICTVÍ – JEDEN CÍL

Cíl projektu:
Společná historie území při hranicích ČR a Polska je dodnes patrná na kulturním dědictví obou zemí. Projekt je zaměřen na zpřístupnění unikátního společného kulturního dědictví - betlemářství. Snahou všech partnerů je vytvořit přitažlivý česko-polský turistický produkt, který podpoří cestovní ruch a zaměstnanost.

Výstupy:
Projekt zahrnuje celkem dvě hlavní klíčové aktivity.

1 - Velký mechanický betlém ve Svitavách - ukázkové restaurování
Ve Svitavách se nachází velký mechanický betlém, který je zapsán v seznamu kulturních památek České republiky. I přes špatný technický stav se jedná o památku naprosto unikátní jak svou pohnutou historií, tak ohromujícím rozsahem. Dramatický osud této památky odráží tragickou historii česko-polského pohraničí. Památka je unikátní v několika rovinách - je nejen mementem významné (a velmi bolestné) etapy historie města v pohraničí, ale hlavně zůstává dokladem tradice stavění lidových betlémů, která se stala významným fenoménem i v dalších oblastech České republiky a Polska. Záměrem aktivity je představit laické veřejnosti i odborníkům jedinečný postup restaurování pohyblivých betlémů. Celý postup jedinečného restaurování bude průběžně fotografován a bude prováděna video-dokumentace odborných prací. Získaný materiál bude součástí dokumentačního filmu o betlémech v příhraničí a také mobilní aplikace jako propagačních aktivit.


2 - Propagace betlemářství
Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba zajistit dostatečnou medializaci nového turistického
produktu na obou stranách hranice. Za tímto účelem jsou navrženy společné propagační aktivity.

Mobilní průvodce - jedná se o vytvoření atraktivního průvodce po expozicích betlémů ve východních Čechách a v Polsku ve 4 jazykových mutacích. Ten bude zároveň jejich univerzální multimediální prezentací, kterou bude možné zobrazit na mobilních telefonech, tabletech, noteboocích i stolních počítačích.


Filmové upoutávky - 4 filmové šoty v délce 2 minut jako upoutávky na turistické atrakce všech projektových partnerů.
Dokument k průběhu restaurování souboru figurek Svitavského betléma v délce 10minut, bude monitorovat postup restaurování souboru figurek svitavského betléma s
odborným komentářem.

Filmové výstupy
v jazykových mutacíhc CZ, PL, GB, DE formátu soubory MP4


Turistické upoutávky na jednotlivá města

CZ

Řešitel: Městské muzeum a galerie v Svitavách
Realizace: 2017 - 2018
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
 Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2019