CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky MMG Svitavy

09.03. 2020
Rada města Svitavy vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele – ředitelky příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie ve Svitavách s předpokládaným nástupem od 1. 6. 2020.

Požadavky na uchazeče a jeho kvalifikační předpoklady:
•    státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
•    plná svéprávnost
•    občanská a morální bezúhonnost
•    ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v minimálně magisterském studijním programu
•    praxe v humanitním oboru výhodou

Další požadované předpoklady:
•    umění jednat s lidmi (komunikační schopnosti)
•    organizační a řídící schopnosti
•    znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•    základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace – zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
•    orientace v oblasti dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou
•    znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B
•    znalost jednacího jazyka a minimálně jednoho světového jazyka na komunikační úrovni, německý jazyk výhodou
•    samostatnost, časová flexibilita

Způsob, termín a místo nástupu:
•    jmenování, nástup k 01.06.2020, Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Platové zařazení:
•    řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími

Náležitosti přihlášky:
•    jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, kontaktní email, datum a podpis
•    životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
•    originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a diplom)
•    koncepce rozvoje Městského muzea a galerie ve Svitavách (max. rozsah 3 normostrany)
•    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
•    souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů

 Lhůta pro podání písemné přihlášky:
•    Přihlášky s požadovanými dokumenty se podávají v písemné formě
do 23. 3. 2020 do 14:00 na podatelně Městského úřadu Svitavy, nebo poštou na adresu Městský úřad Svitavy, odbor školství a kultury, T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy. Přihlášku s požadovanými přílohami podejte v zalepené obálce s označením:

„KONKURS - Městské muzeum a galerie ve Svitavách - NEOTVÍRAT"

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2020