CZ
EN
DE
Městský památkový okruh
Historie praní
Oskar Schindler
Domů

Muzejní animace

Co slyším, to zapomenu, co vidím, to si pamatuji, co prožiji, tomu rozumím.MUZEJNÍ ANIMACE
1.4.2013–31.12.2014

Cílem projektu je posílit výukové programy žáků na základních a středních školách v oblasti regionální historie, řemesel a umění s využitím muzeopedagogiky. Uplatnit vstřícné metody a formy setkávání mladých lidí s historií, výtvarným uměním a řemesly prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Neodrazovat, ale naučit mladé lidi vytěžit z tohoto setkávání maximum.

Muzeum dlouhodobě realizuje výukové programy pro školy, prozatím tak činí víceméně svépomocí, intuitivně, pouze zvýšeným osobním nasazením stávajících pracovníků. Tento projekt je možností, jak tuto činnost  zprofesionalizovat. Celý projekt se dá zjednodušeně rozdělit do tří částí:

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Č.

Druh finanční podpory

Výše finanční podpory

Podíl na celkových způsobilých výdajích (v%)

1.

Podíl národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR

350 211,29

15

2.

Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu

1 984 530,61

85

3.

Křížové financování

217 500,00

9,32

 

 Celkové způsobilé výdaje

2 334 741,90

1001/ Výuka regionální historie
Aktivita je zaměřena na vytváření povědomí o vlastní identitě, kořenech, ze kterých člověk vyrůstá, vztahu k městu, ve kterém žije. Historie se bude vyučovat na konkrétních příbězích a skutečných, reálných místech, kde se odehrávala.

-   Hlavní výstup: příprava a vydání učebnice regionální historie a výukových listů.
-   Pořízení  audiopřijímačů a audiovysílače ke komentované výuce historie v exteriérech.
-   Tvorba a realizace školních výukových programů regionální historie pro žáky ZŠ a SŠ
-   Instalace historických her v muzejní zahradě: model náměstí, historické pexeso a vědomostní a postřehové hry. Tyto aktivity budou volně přístupné pro veřejnost i mimo dobu výuky.
-   Tvorba obrazové kroniky města . Podle historických fotografií budou žáci dohledávat a fotograficky dokumentovat totožná místa ve městě, komentovat jejich proměny.
-  Emoční výuka s pracovním listem na téma Holocaust, lidé a činy. Přednášky  spojené s rozhodováním člověka v mezních situacích.

2/ Nalezení vztahu k výtvarnému umění
Přínosem je získání pozitivního vztahu ke kultuře, výtvarnému umění a estetice, nabídka pozitivních příkladů životního stylu. Aktivita bude mít vliv nejen na možnost budoucího profesního uplatnění, ale i aktivního využití volného času. Výhodou je „neškolní“ neformální umělecké prostředí.

-  Vybavení jednoho výstavního sálu v galerii jako „otevřený ukázkový ateliér“.
-  Výuka různých výtvarných technik a samostatná činnost pod vedením odborných lektorů uprostřed kultivovaného prostředí galerie přímo mezi výtvarnými díly
- Příprava pracovních listů k vybraným výstavám – odpovědi na otázky v nich položené najdou děti přímo na výstavě nebo v ateliéru (výtvarnické nářadí, techniky ap.)
-Vlastní výtvarná tvorba - v „ateliéru“ či přímo ve výstavních síních se pokusí ve skupinách pod dohledem výtvarníka technikou použitou na výstavě vytvořit svá vlastní díla inspirovaná výstavou.
-  Obhajoba díla – prosazení vlastního názoru v kolektivu.  Každá skupina svou výtvarnou práci před ostatními obhájí, vysvětlí důvody vzniku,či konfrontuje s vybraným obrazem na výstavě
- Pořádání víkendových kurzů pro pedagogy a žáky k jednotlivým malířským technikám

3/ získání řemeslných zručností našich předků
Získání dovedností v uměleckých řemeslech školy žákům nenabízejí, neboť se jedná o aktivity náročné na prostory, vybavení a zkušené profesionály. Soustředěním řemeslných aktivit do vybudovaných dílen, které budou využívat žáci všech škol, nabízíme nákladově efektivní řešení výuky a rozvoje těchto dovedností s možností zapojit externí lektory – profesionály. Pořízené vybavení bude sdíleno všemi řemesly, čímž dojde k efektivnímu nakládání s financemi.

-  Realizace a vybavení řemeslných dílen na muzejní zahradě
-  Výběr řemesel byl zvolen s ohledem na historické souvislosti a také pro využití většiny přírodních materiálů : kámen, dřevo, kov, sklo.
-  Tvorba a realizace dvouhodinových výukových programů s tématem jednotlivých řemeslných technik pro žáky a studenty ZŠ a SŠ.
- Příprava a realizace pracovních sešitů ke čtyřem vybraným řemeslům
-  Pořádání víkendových kurzů pro pedagogy a žáky k jednotlivým řemeslným technikám

Více informací:
Bod 1/            Mgr. Radoslav Fikejz, fikejz@muzeum.svitavy,cz, tel. tel. 777 137 875
Bod 2/ a 3/     Mgr.Blanka Čuhelová, cuhelova@muzeum.svitavy.cz, tel. 777 579 859

Ve Svitavách, 4. 3. 20013

Copyright © Městské muzeum a galerie ve Svitavách 2019